Toegevoegde waarde

Adaptief en intuïtief, HealthConnected maakt slimmer werken voor de zorgverleners in de gezondheidszorg mogelijk.

HealthConnected is intelligente software voor de gezondheidszorg die flexibel (samen)werken in het zorglandschap mogelijk maakt. Het gebruikt innovatieve technologieën om vooruit te denken, zodat niet alleen de zorgverlener daar baat bij heeft, maar vooral ook de patiënt.

Ontwikkelingen in de externe omgeving….

       

…maken dat een ICT platform als HealthConnected essentieel is.

 

Meer en complexere zorgvraag en meer afstemming van zorg.
De zorgvraag in de huisartsen- en eerstelijnszorg neemt toe, zowel in aantallen als zwaarte. Dit betekent dat meer tijd van zorgverleners wordt gevraagd. Oorzaak is o.a. het toenemende aantal (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met multimorbiditeit, groepen die gemiddeld genomen meer tijd vergen van zorgverleners.

onderlinge afstemming

 

In HealthConnected werken de zorgverleners vanuit één patiëntendossier. 
Alle zorgverleners werken in hetzelfde systeem, waarbinnen zij behandelingen registreren, tijd schrijven, contacten noteren, naar elkaar kunnen verwijzen en experts kunnen consulteren. Dit maakt afstemming onderling een stuk eenvoudiger, bespaart tijd en voorkomt fouten.

 

Toenemend belang van integrale aanpak, wijk en lokale invulling. 
Er is een toenemende behoefte aan een integraal en samenhangend pakket aan zorg- en hulpverlening voor kwetsbare patiëntgroepen. Verbetering van samenwerking binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn en met het sociale domein is cruciaal.

Informatie uitwisseling

 

Zorgverleners werkzaam in de eerste lijn kunnen worden aangesloten op HealthConnected. Daarnaast zijn informatie uitwisseling met de tweede lijn en het sociaal domein mogelijk, op een veilige manier. Dit ondersteunt een integrale aanpak richting de patiënt.
 

Patiënten willen meer regie over de eigen gezondheid.
Patiënten hebben meer oog voor hun eigen gezondheid en willen zelf de regie hierover houden.

regie eigen patient

 

Patiënten krijgen op termijn toegang tot hun eigen dossier.
Daarnaast zal de digitale toegang voor de patiënt ten aanzien van onder andere E-health modules verbeteren. 

Aandacht voor transparantie.
Door toegenomen beschikbaarheid en uitwisseling van informatie worden zorginstellingen meer gevraagd om verantwoordelijkheid af te leggen over hun handelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Voor de communicatie tussen zorg-/hulpverleners onderling is er, met name bij kwetsbare patiëntgroepen met multidisciplinaire hulpverlening, behoefte aan betere systemen om informatie op een veilige en eenvoudige manier uit te wisselen, binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving.

Veilig communiceren

 

HealthConnected is veilig, voldoet aan de AVG wetgeving en faciliteert veilig communiceren tussen zorgverleners onderling en op termijn met de patiënt. 

Behoefte aan gestructureerde data over de zorg om te verbeteren.
Data kan worden gebruikt om de zorg beter en de samenleving gezonder te maken. In grote hoeveelheden gestructureerde data kunnen nieuwe verbanden worden ontdekt. Dat helpt artsen om onder andere ziekten in een vroeg stadium te identificeren of de behandeling beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van de patiënt.

Gestructureerde3data

 

HealthConnected optimaliseert het leveren van geanonimiseerde gestructureerde data om de zorg te verbeteren. 
Door de opbouw rondom een patiëntdossier kan het systeem voorzien in het leveren van integrale informatie. Dit geeft de mogelijkheid om verbanden te kunnen leggen vanuit de beschikbare data, teneinde inzichten te vergroten, behandelingen beter te kunnen afstemmen en ziekten in een vroeg stadium te identificeren. Uiteraard met de juiste toestemming van de patiënt.

Minder administratieve lasten.
De overheid werkt er hard aan om de regeldruk in de zorg te verminderen. Waar het eenvoudiger kan, moet het eenvoudiger.

efficienter werken

 

Door HealthConnected zijn regionale samenwerkingsafspraken veel makkelijker te implementeren, waardoor minder controles noodzakelijk zijn. Minder controles betekent minder administratieve lasten.